کارخانه ۱ (سایت مونتاژ):

البرز، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز ۳، خ ۲۳، شماره ۵۱
مساحت: ۱۸۸۵۰ متر مربع
زمینه کاری: مونتاژ صندلی‌

کارخانه ۲ (سایت پرسکاری):

البرز، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز ۳، خ ۲۳، شماره ۷۴
مساحت: ۳۲۰۰ متر مربع
زمینه کاری: پرسکاری قطعات

کارخانه ۳ (سایت پرسکاری):

البرز، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز ۳، خ ۲۲، شماره ۲۹
مساحت: ۲۷۰۰ متر مربع
زمینه کاری: پرسکاری قطعات

کارخانه ۴ (سایت فاین بلنک):

البرز، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز ۳، خ ۲۲، شماره ۵۸
مساحت: ۲۰۰۰ متر مربع
زمینه کاری: فاین‌بلنک