در سال ۱۳۸۹ جهت بهبود کیفیت جوش، یکنواختی تولید، و خطاناپذیرسازی، خط جوشکاری فریم صندلی پژو از جوش دستی به جوشکاری رباتیک ارتقاء داده شد. بدین منظور تعداد متعددی دستگاه ربات نقطه جوش و جوشکاری CO2، محصول شرکت Fanuc ژاپن خریداری شد. ظرفیت تولید هر کدام از این دستگاه‌ها، ۶۰ مجموعه در ساعت می‌باشد که با افزایش تعداد فیکسچرهای تولیدی، تعداد تولید قابل افزایش است.

دستگاه رباتیک جوشکاری CO2:

  • تعداد دستگاه: ۲
  • کشور و شرکت سازنده: ژاپن-Fanuc (فانوک)
  • نام مرحله عملیاتی (ایستگاه تولیدی): جوشکاری ۴ لوله در صندلی راننده پژو ۲۰۶ و پارس جدید
  • ظرفیت دستگاه: ۶۰ قطعه در ساعت
  • سال راه اندازی: پژو ۲۰۶-۱۳۹۳ / پارس جدید-۱۳۹۵

دستگاه رباتیک جوش نقطه‌ای:

  • تعداد دستگاه: ۵
  • کشور و شرکت سازنده: ژاپن-Fanuc (فانوک)
  • نام مرحله عملیاتی (ایستگاه تولیدی): پرس جوش فلنچ به کفی در صندلی راننده و شاگرد پژو ۲۰۶، صندلی راننده پارس جدید و صندلی راننده و شاگرد پژو ۴۰۵ جدید
  • ظرفیت دستگاه: صندلی پژو ۲۰۶ و پارس جدید: ۶۰ قطعه در ساعت / صندلی راننده و شاگرد ۴۰۵ جدید: ۵۵ قطعه در ساعت
  • سال راه اندازی: پژو ۲۰۶ -۱۳۹۳  / پژو ۴۰۵ جدید-۱۳۹۴ /  پارس جدید-۱۳۹۵