دفتر مرکزی:

تهران، میدان ونک، خ ملاصدرا، خ شیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، پ ۲۳
کد پستی: ۴۷۶۱۳-۱۹۹۱۶
تلفن: ۰۳-۰۱ ۴۷ ۰۵ ۸۸ (۰۲۱)
دورنگار: ۰۰ ۴۷ ۰۵ ۸۸ (۰۲۱)
پست الکترونیک: info@soroushcorp.com

کارخانه ۲ (سایت پرسکاری):

البرز، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز ۳، خ ۲۳، شماره ۷۴
کد پستی: ۵۸۱۸۹-۳۳۶۱۶
تلفن:  ۷۴-۷۲ ۲۱ ۲۱ ۴۴ (۰۲۶)
دورنگار: ۰۹ ۶۶ ۲۳ ۴۴ (۰۲۶)

کارخانه ۱ (سایت مونتاژ):

البرز، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز ۳، خ ۲۳، شماره ۵۱
کد پستی: ۵۸۴۷۵-۳۳۶۱۶
تلفن: ۸۷ ۶۱ ۲۲ ۴۴ - ۴۳ ۵۴ ۲۳ ۴۴ (۰۲۶)
دورنگار: ۴۲ ۵۴ ۲۳ ۴۴ (۰۲۶)

کارخانه ۴ (سایت فاین بلنک):

البرز، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز ۳، خ ۲۲، شماره ۵۸
کد پستی: ۵۸۱۸۹-۳۳۶۱۶
تلفن: ۳۷-۳۶ ۵۳ ۲۳ ۴۴ (۰۲۶)
دورنگار: ۸۵ ۶۱ ۲۲ ۴۴ (۰۲۶)

کارخانه ۳ (سایت پرسکاری):

البرز، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز ۳، خ ۲۲، شماره ۲۹
کد پستی: ۵۸۱۸۹-۳۳۶۱۶
تلفن: ۷۹ ۰۲ ۲۲ ۴۴ - ۸۴ ۶۱ ۲۲ ۴۴ (۰۲۶)
دورنگار: ۸۵ ۶۱ ۲۲ ۴۴ (۰۲۶)

تماس با ما: